e-katalog - podmínky

Stránky katalog.zama.cz slouží pro prezentaci nabízeného zboží a nelze na nich uzavřít kupní smlouvu.

Objednávkový systém na těchto stránkách neslouží pro přímé objednávky zboží, ale lze pomocí něj pouze odeslat poptávku na zde prezentované zboží. Po dokončení čtvrtého kroku v košíku bude Vaše poptávka zaslána na e-mail obchod@zama.cz, kde si ji převezme obchodník, který Vás bude následně kontaktovat.

Ochrana osobních údajů:

- Firma ZAMA s.r.o. zpracovává osobní údaje poptávajícího, a to pro účely komunikace s poptávajícím před uzavřením kupní smlouvy a následně realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.
- Firma ZAMA s.r.o. prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) zaprvé přijala opatření za účelem ochrany osobních údajů, zadruhé řídí bezpečnostní rizika tak, aby nedošlo k ohrožení osobních údajů a zatřetí zajišťuje výkon práv subjektů osobních údajů (tzn. i poptávajícího) v souladu s Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
- Bližší informace o účelu, rozsahu, způsobu a době zpracování osobních údajů firmou ZAMA s.r.o. jsou uvedeny níže. Poptávající se zavazuje, že se s obsahem této informace seznámí.

GDPR:

1. Kdo je správce osobních údajů
- ZAMA s.r.o. se sídlem Čsl. legií 462, 514 01 Jilemnice, IČ: 49285980, DIČ: CZ49285980, obchod@zama.cz , +420 481 541 225

2. Zásady zpracování osobních údajů
- Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
- Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
- Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.
- Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje.
- Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.
- Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme
- jméno a příjmení
- adresa
- telefonní číslo
- e-mailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
- vzájemná komunikace vedoucí k uzavření smlouvy, následné plnění smlouvy (prodej zboží a služeb)

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
- našim dodavatelům zboží a logistiky
- orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů dle GDPR
- Právo být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR).
- Právo být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR).
- Právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR).
- Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR).
- Právo mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR).
- Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR).
- Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR).

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

V Jilemnici, 25. 5. 2018

 

 

Řešíme Vaše IT

Poskytujeme IT služby formou vzdálené správy přes internet
nebo na místě u zákazníka.
Konfigurujeme a spravujeme počítačové sítě včetně serverů.
Staráme se o podnikatele, státní organizace i domácnosti.
V našem kamenném obchodě prodáváme notebooky, PC sestavy,
tiskárny, inkousty, tonery, síťové komponenty, software aj.

další informace

Jsme prodejcem
nejenom těchto značek...

Acer Canon Logitech Microsoft Zyxel
Dell Lenovo Hewlett Packard Asus Samsung
Western Digital Seagate APC Belkin Verbatim
< >